ŽUPNE OBAVIJESTI - ŠESTA NEDJELJA USKRSA - 22.05.2022.

Kroz ovaj tjedan slavimo:

         Utorak: POSVETA BAZILIKE SV. OCA FRANJE, blagdan

         Srijeda: Sv. Beda Časni, prezbiter i crkveni naučitelj

         Četvrtak: UZAŠAŠĆE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA  

         Petak: Sv. Augustin Kenterberijski, biskup

Kroz mjesec svibanj u našoj crkvi biti će molitva krunice pola sata prije večernje mise. Pozivamo vjernike na ovu pobožnost.

U utorak je 11. utorak pobožnosti sv. Anti. Krunica počinje u 18.30 sati. Sveta misa je u 19 sati. Nakon mise je klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu. Misu i klanjanje predvodi don Jure Bjeliš, predstojnik ureda za pastoral duhovnih zvanja.

U utorak je kod salezijanaca na Kmanu proslava župnog blagdana Marije Pomoćnice Kršćana. Slavlje počinje procesijom u 18 sati, a misu u 19 sati predvodi krčki biskup mons. Ivica Petenjak.

U srijedu u 20:30 sati u našoj crkvi biti će susret ovogodišnjih krizmanika i roditelja. Bit će prigoda za ispovijed roditelja i proba krizmanika za krizmu.

U petak u 19:30 sati u Galeriji našeg samostana biti će predstavljanje knjige Marko Marulić, Judita. Plakat imate na oglasnoj ploči.

U petak u 20:30 sati imamo ispovijed krizmanika i kumova i završnu probu za krizmu koja će biti u subotu u 10:30 sati.

Od tiska imamo: novi broj Glas Koncila, Živo Vrelo i MAK – Mali Koncil za djecu

Imenovano novo Župno pastoralno i ekonomsko vijeće za mandatno razdoblje 2022.-2027.

Župno pastoralno vijeće je sa­vjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika laika i osoba koje u župi imaju udje­la u pastoralnoj službi. Njego­va je zadaća pružanje pomoći župniku u promicanju i ostvari­vanju pastoralnog djelovanja.

Članovi Župnog pastoralnog vijeća po svojoj službi su: župnik, aktivni svećenici u župi, osobe zadužene pa­storalom u župi, predstavnik redovničkih za­jednica te župe i predstavnici vjernika laika. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže ordina­riju na odobrenje pa se vijeće konstituira odo­brenjem ordinarija. Mandat im traje pet godina. Predsjednik vijeća je župnik koji saziva sjedni­ce vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im, a u slučaju spriječenosti sjednicu može voditi i član vijeća povjeren od župnika. Sjednice vijeća se održavaju najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

Župno pastoralno vijeće je neophodno župno tijelo, predstavlja veliku pomoć župniku i župi u cjelini.

Dekretom nadbiskupa splitsko-makarskog mons. Marina Barišića od 04.travnja 2022. konstituirano je novo župno pastoralno i ekonomsko vijeće za mandatno razdoblje 2022.-2027. godine u sastavu: fra Tomislav Hrstić (župnik), fra Anselmo Stulić (župni vikar), s. Lidija Čotić (katehistica), Branimir Bošnjak, Jakša Ćosić, Ivan Jukić, Žarka Karoglan Šljivić, Roberto Klisović, Ante Krolo, Mario Kušeta, Mirjana Malenica, Ankica Mišković, Mila Ramljak, Stipe Zrno, Nediljko Ezgeta, Anđa Mikulić, Zdravka Penava i Ante Poljak.

 

 

 Na slici: članovi ŽPiEV u mandatnom razdoblju 2022-2027.

Izabrana nova uprava Franjevačke provincije sv. Jeronima iz Zadra

Na Provincijskom kapitulu Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri sa sjedištem u Zadru u srijedu 20. travnja u Samostanu Navještenja Marijina na Košljunu pod predsjedanjem fra Ivana Sesara, generalnog vizitatora, izabrana je nova provincijska uprava.

Uprava Franjevačke provincije sv.Jeronima

Za provincijalnog ministra izabran je fra Tomislav Šanko, za vikara Provincije fra Stipe Nosić, a za definitore Provincije fra Bojan Rizvan, fra Josip Sopta, fra Leopold Mičić i fra Pavle Ivić.

Provincijski kapitul pod geslom “Pomoć je naša u imenu Gospodina” slavi se u uskrsnom tjednu, a na njemu osim izbora nove provincijske uprave raspravlja se i o bitnim pitanjima života te provincijske zajednice.

Kapitul završava u petak 22. travnja Misnim slavljem koje će predslaviti krčki biskup Ivica Petanjak.

vijest prenesena sa: https://www.ofm-sv-jeronim.hr/izabrana-nova-uprava-franjevacke-provincije-sv-jeronima-iz-zadra/